Regulaminy
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

REGULAMIN SYMPOZJÓW I SZKOLEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w sympozjach i szkoleniach organizowanych przez AVIGRAF s.c. zwanych w dalszej części szkoleniem lub szkoleniami.

ORGANIZATOR

Organizatorem jest AVIGRAF spółka cywilna, działająca w oparciu o wpis do CEIDG.
NIP: 5471968904, REGON 072823620 , e-mail: biuro@avigraf.com.pl,
tel. 726 893 853

SYMPOZJA I SZKOLENIA
Organizator realizuje sympozja i szkolenia w zakresie, terminach i warunkach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem forumdentysty.pl
 1. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. przedmiot, program, termin, miejsce szkolenia oraz warunki płatności za udział w szkoleniu.
 2. Uczestnikami szkoleń i sympozjów realizowanych przez Organizatora mogą być osoby zainteresowane rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania szkolenia.
 3. Szczegóły dotyczące wymagań wstępnych dla Uczestników, wymiaru godzinowego i sposobu organizacji szkolenia, planów oraz treści nauczania zawarta jest w ofercie dostępnych szkoleń.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia:

 1. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem https://forumdentysty.pl lub
 2. zgłoszenie udziału dokonane telefonicznie

nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży usług Organizatora i skutkuje zawarciem umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym.

Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu zgodnie z ofertą i warunkami danego szkolenia określoną na stronie forumdentysty.pl.
 2. Ceny podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania dla Uczestników szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności całości opłaty za udział w terminie do 3 dni od daty dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem szkolenia jest krótszy niż 3 dni, warunkiem uczestnictwa w jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora.
 6. Faktura VAT z tytułu opłaconego w całości uczestnictwa w szkoleniu zostanie wystawiona w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez Organizatora otrzymana. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika podczas rejestracji na szkolenie.
 7. Zapłata za szkolenie może być dokonywana przelewem na konto:
  mBank S.A. nr 70 1140 2017 0000 4202 0486 9469
  z opisem przelewu: „Imię i nazwisko uczestnika oraz NR ZAMÓWIENIA”
 8. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.
 9. Jeżeli liczba nadesłanych zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc na szkoleniu tworzona jest lista rezerwowa. O uczestnictwie w dodatkowej lub kolejnej edycji szkolenia osoby będące na liście rezerwowej zostaną poinformowane e-mailem na podany w formularzu zgłoszeniowym adres.
WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego terminu.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy, przesyłając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail Organizatora wskazany powyżej. Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane.
 8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia złożonej po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (liczy się data otrzymania oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej lub data wpływu e-maila).
 9. Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 10. W porozumieniu z Organizatorem możliwa jest zmiana zgłoszonej do udziału w szkoleniu osoby na inną.
ZMIANA TERMINU LUB ODWOŁANIE SYMPOZJUM/SZKOLENIA
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia np. w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca, założona wcześniej, liczba Uczestników. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia szkolenia przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 2. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, którego termin został zmieniony przysługuje prawo zwrotu opłaty w pełnej wysokości lub w przypadku szkolenia zakupionego w pakiecie w części wynikającej z proporcji zmienionych/odwołanych szkoleń w stosunku do zakupionego pakietu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku, w którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. Z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikom zwrot wniesionej opłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, opłata zostaje zwrócona w całości, a Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z odwołaniem lub zmianą terminu.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie zwrócona w całości w terminie 14 dni po uprzednim przesłaniu przez Organizatora pocztą elektroniczną informacji o wyczerpaniu miejsc bądź odwołaniu szkolenia, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
REKLAMACJE
 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu przeprowadzenia szkolenia.
 2. Reklamacja musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Reklamacja powinna określać: dane Uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże Uczestnikowi szkolenia odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem lub też telefonicznie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ona równoznaczna z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych [(art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z2014 r. poz. 1182, z późn. zm.1))], a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji e-mailowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVIGRAF s.c. Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od ostatniej sprzedaży (okres przedawnienia roszczeń)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

SIŁA WYŻSZA

Jeżeli szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności, jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, alarm bombowy i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zdarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o dacie, od której będzie obowiązywać zmieniony regulamin zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej lub e-mailem jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Osoby zgłaszające się na szkolenia są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, że treści przekazywane w trakcie szkolenia mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń.
 5. Rejestracja treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników w formie audio lub wideo jest zabroniona.
 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem, w tym autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, są i pozostają własnością firmy lub współpracowników Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniu żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone na Uczestnika i będą przysługiwały wyłącznie Organizatorowi.
 7. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora .
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 9. Organizator dopuszcza korzystanie przez Uczestnika kursu z alternatywnych metod rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
 10. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody majątkowe na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na miejscu szkolenia.
 12. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Uczestników Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Uczestnika w szkoleniu oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.
 13. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 marca 2020 r.