Regulaminy

REGULAMIN SYMPOZJÓW I SZKOLEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w sympozjach i szkoleniach organizowanych przez AVIGRAF s.c. zwanych w dalszej części szkoleniem lub szkoleniami.

ORGANIZATOR

Organizatorem jest AVIGRAF spółka cywilna, działająca w oparciu o wpis do CEIDG.
NIP: 5471968904, REGON 072823620 , e-mail: biuro@avigraf.com.pl,
tel. 726 893 853

SYMPOZJA I SZKOLENIA
Organizator realizuje sympozja i szkolenia w zakresie, terminach i warunkach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem forumdentysty.pl
 1. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. przedmiot, program, termin, miejsce szkolenia oraz warunki płatności za udział w szkoleniu.
 2. Uczestnikami szkoleń i sympozjów realizowanych przez Organizatora mogą być osoby zainteresowane rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania szkolenia.
 3. Szczegóły dotyczące wymagań wstępnych dla Uczestników, wymiaru godzinowego i sposobu organizacji szkolenia, planów oraz treści nauczania zawarta jest w ofercie dostępnych szkoleń.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia:

 1. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem https://forumdentysty.pl lub
 2. zgłoszenie udziału dokonane telefonicznie

nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży usług Organizatora i skutkuje zawarciem umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym.

Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: udział w wykładach, certyfikat udziału w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą.
 2. Ceny podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania dla Uczestników szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności całości opłaty za udział w terminie do 7 dni od daty dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem szkolenia jest krótszy niż 7 dni, warunkiem uczestnictwa w jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora.
 6. Faktura VAT z tytułu opłaconego w całości uczestnictwa w szkoleniu zostanie wystawiona w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez Organizatora otrzymana. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną lub doręczona podczas szkolenia.
 7. Zapłata za szkolenie może być dokonywana przelewem na konto:
  mBank S.A. nr 70 1140 2017 0000 4202 0486 9469
  z opisem przelewu: „Imię i nazwisko głównego uczestnika oraz KOD PŁATNOŚCI”
 8. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.
 9. Jeżeli liczba nadesłanych zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc na szkoleniu tworzona jest lista rezerwowa. O uczestnictwie w dodatkowej lub kolejnej edycji szkolenia osoby będące na liście rezerwowej zostaną poinformowane e-mailem na podany w formularzu zgłoszeniowym adres.
WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 5. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego terminu.
 7. Zamawiający może odstąpić od umowy, przesyłając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Oświadczenie należy wysłać w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail Organizatora wskazany powyżej. Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane.
 9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia złożonej po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (liczy się data otrzymania oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej lub data wpływu e-maila).
 10. Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 11. W porozumieniu z Organizatorem możliwa jest zmiana zgłoszonej do udziału w szkoleniu osoby na inną.
ZMIANA TERMINU LUB ODWOŁANIE SYMPOZJUM/SZKOLENIA
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia np. w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca, założona wcześniej, liczba Uczestników. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia szkolenia przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 2. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, którego termin został zmieniony przysługuje prawo zwrotu opłaty w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku, w którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. Z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikom zwrot wniesionej opłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, opłata zostaje zwrócona w całości, a Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z odwołaniem lub zmianą terminu.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie zwrócona w całości w terminie 14 dni po uprzednim przesłaniu przez Organizatora pocztą elektroniczną informacji o wyczerpaniu miejsc bądź odwołaniu szkolenia, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
REKLAMACJE
 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu przeprowadzenia szkolenia.
 2. Reklamacja musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Reklamacja powinna określać: dane Uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże Uczestnikowi szkolenia odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem lub też telefonicznie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ona równoznaczna z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych [(art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z2014 r. poz. 1182, z późn. zm.1))], a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji e-mailowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVIGRAF s.c. Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od ostatniej sprzedaży (okres przedawnienia roszczeń)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

SIŁA WYŻSZA

Jeżeli szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności, jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, alarm bombowy i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zdarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o dacie, od której będzie obowiązywać zmieniony regulamin zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej lub e-mailem jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Osoby zgłaszające się na szkolenia są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, że treści przekazywane w trakcie szkolenia mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń.
 5. Rejestracja treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestników w formie audio lub wideo jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.
 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem, w tym autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, są i pozostają własnością firmy lub współpracowników Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniu żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone na Uczestnika i będą przysługiwały wyłącznie Organizatorowi.
 7. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora .
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 9. Organizator dopuszcza korzystanie przez Uczestnika kursu z alternatywnych metod rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
 10. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody majątkowe na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na miejscu szkolenia.
 12. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Uczestników Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Uczestnika w szkoleniu oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.
 13. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2018 r.